O Katedrze

Katedrę powołano 1 II 2002 r. Kierownikiem została prof. dr hab. Jolanta Mędelska. Pracownicy zajmowali się wówczas zdobywaniem stopni naukowych z zakresu polszczyzny północnokresowej. Uzyskano dwa stopnie doktora i jeden stopień doktora habilitowanego z tej dziedziny. W Katedrze zrealizowano dwa duże granty KBN z zakresu polszczyzny północnokresowej (indywidualny i zespołowy), zorganizowano (we współpracy z polonistami) międzynarodową konferencję naukową „Językowe i kulturowe dziedzictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego” (2009) oraz (we współpracy z Taurydzkim Uniwersytetem Narodowym) międzynarodową konferencję naukową „Dialog. Kultur. Języki wschodniosłowiańskie w kontakcie z polszczyzną i innymi językami europejskim” (2012). Na przełomie lat 2012 i 2013 prof. zw. dr hab. otrzymała grant w wysokości ok. 340 tys. zł z Narodowego Centrum Nauki na realizację projektu badawczego „Sowietyzacja języka Niemców rosyjskich w latach 20. I 30. XX wieku”. Pracownicy Katedry uczestniczą w Bydgoskich Festiwalach Nauki.
Katedra zatrudnia jednego profesora tytularnego, 3 doktorów i jednego magistra.

Obszary badawcze. W zakres zainteresowań pracowników Katedry wchodzi XX-wieczna polszczyzna północnokresowa na Litwie i Białorusi, zwłaszcza w okresie międzywojennym oraz powojennym (do rozpadu ZSRR), a także stan języka polskiego w ZSRR, szczególnie w okresie wczesnoporewolucyjnym. Bada się także niemczyznę radziecką lat 20. I 30. XX w. Problematyka badawcza obejmuje również zagadnienie globalizacji w odniesieniu do języka rosyjskiego i polskiego, konfrontację przekładową, leksykografię dwujęzyczną oraz nazewnictwo kolejowe (polskie, rosyjskie i czeskim).

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Katedra Badań nad Bałtycko–Słowiańskimi Kontaktami Językowymi,

ul. Grabowa 2, 85-601 Bydgoszcz, tel. 52 341 17 97