Konferencje naukowe

Organizacja konferencji naukowych

1) W listopadzie 2009 r. Katedra współorganizowała dużą międzynarodową konferencję naukową Językowe i kulturowe dziedzictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego (Milenium Litwy), w której uczestniczyli naukowcy z Polski, Litwy, Białorusi, Ukrainy, Rosji i Niemiec. Jej owocem jest obszerny tom studiów zredagowany przez J. Mędelską oraz polonistkę  Z. Sawaniewską-Mochową.

2) Po nawiązaniu współpracy z Taurydzkim Uniwersytetem Narodowym w Symferopolu (Krym) Katedra zaczęła organizować wraz z tamtejszą Katedrą Metodyki Wykładania Dyscyplin Filologicznych cykliczne konferencje naukowe pod ogólną nazwą Dialog kultur:

a) W Bydgoszczy w dniach 23–25 IX 2012 r. Katedra współorganizowała Międzynarodową konferencję naukową: Dialog kultur. Języki wschodniosłowiańskie w kontakcie z polszczyzną i innymi językami europejskimi (Sprawozdanie z obrad zob.: M. Głuszkowski, Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego: Dialog kultur. Języki wschodniosłowiańskie w kontakcie z polszczyzna i innymi językami europejskimi, „Slavia Orientalis”LXII, 2012, nr 4, s. 569–571 oraz M. Sobczak, Bydgoski dialog o kulturze, „Zeszyty Naukowe Uczelnianej Rady Doktorantów UKW” 1, 2013, s. 125-128). Owocem konferencji jest obszerny tom studiów.

b) W Symferopolu w dniach 10–12 IX 2013 r. odbyła się IV Międzynarodowa konferencja naukowa: Диалог культур: лингвокультурологическая база гуманитарного образования, współorganizowana przez Katedrę. Wydano tom pokonferencyjny.

c) W Symferopolu w dniach 29–30 X 2014 r. odbyła się Międzynarodowa konferencja naukowa: Диалог культур: Теория и технология иноязычного образования (VI Международная научно-методическая конференция), w której organizacji uczestniczyła Katedra.

d) W Symferopolu w dniach 7–8 XII 2016 r. odbyła się Międzynarodowa konferencja naukowa: Диалог культур: Лингвокультурологическая база гуманитарного образования (V Международная научно-методическая конференция), w której organizacji uczestniczyła Katedra.

 

Udział w konferencjach

Pracownicy Katedry uczestniczyli z referatami łącznie w 93 konferencjach naukowych. Szczególną aktywność w tym zakresie wykazuje dr P. Tomasik (25 konferencji) oraz dr M. Sobczak (21). Prof.J. Mędelska wygłaszała referaty na 21 koferencjach, dr N. Zemlyanaya – na 12, dr T. Graczykowska – na 9, dr J. Joachimiak-Prażanowska – na 4.

Spośród tych konferencji 30 odbyło się za granicą: w Rosji, na Ukrainie, w Niemczech, na Białorusi, w Czechach, na Słowacji, na Łotwie, we Francji, Szwajcarii, we Włoszech. Dr P. Tomasik uczestniczył w 14 konferencjach zagranicznych (Smoleńsk, Ostrawa, Praga, Zurich, Symferopol – 2-krotnie, Kijów, Odessa, Bratysława, Bordeaux, Mohylew, Jekaterynburg, Witebsk, Arzamas), prof. J. Mędelska – w 10 (Symferopol – 4-krotnie, Sewastopol – 4-krotnie, Togliatti, Ryga), dr M. Sobczak – w 6 (Berlin – 3-krotnie, Moskwa, Calabria, Symferopol).

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Katedra Badań nad Bałtycko–Słowiańskimi Kontaktami Językowymi,

ul. Grabowa 2, 85-601 Bydgoszcz, tel. 52 341 17 97