O nas

W zakres zainteresowań pracowników Katedry wchodzi XX-wieczna polszczyzna północnokresowa na Litwie i Białorusi, zwłaszcza w okresie międzywojennym oraz powojennym (do rozpadu ZSRR), a także stan języka polskiego w ZSRR, szczególnie w okresie wczesnoporewolucyjnym. Bada się także niemczyznę radziecką lat 20. I 30. XX w. Problematyka badawcza obejmuje również zagadnienie globalizacji w odniesieniu do języka rosyjskiego i polskiego, konfrontację przekładową, leksykografię dwujęzyczną oraz nazewnictwo kolejowe (polskie, rosyjskie i czeskim).

Kontakt

dr Michał Sobczak
Godziny urzędowania:
środa 11:00-11:45 i 17:30-18:15, p.106.
e-mail: sobe@wp.pl

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Katedra Badań nad Bałtycko–Słowiańskimi Kontaktami Językowymi,

ul. Grabowa 2, 85-601 Bydgoszcz, tel. 52 341 17 97